การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ การลดความยกจน และบัญชีทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภายในปี 2563
ตัวชี้วัด

1 ความก้าวหน้าของการสร้างเป้าประสงค์ระดับชาติตามที่ระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน